بازاریابی دیجیتال


دیجیتال مارکتینگ فرایندی ست که بدون انسان طراح آن غیر قابل تصور است . گمان و باور ما اینست که بدون عامل انسانی هوشمند و طراح ، استفاده از ابزارهایی که بر بستر اینترنت در اختیار ما قرار میگیرند به خودی خو نافذ نیستند . تفاوت نگرش ما نسبت به سایر عزیزان در همین نکته است : ما به نقش دانش و اگاهی و عامل انسانی پر بها میدهیم . عمیقا باور داریم که تکنولوژی و ابزار در اختیار انسان عامل و سازنده کارآمد و برا میباشند .